Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.wymiarmeble.eu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Danych osobowych oraz zasady funkcjonowania plików cookies.

I. Definicje:

Administrator Serwisu Caboń Wymiar Meble, ul. Poprzeczna 40, 32-651 Witkowice. Dane kontaktowe Administratora Serwisu : Bartłomiej Caboń, cabon@wymiarmeble.pl

Administrator Danych Osobowych – Caboń Wymiar Meble, ul. Poprzeczna 40, 32-651 Witkowice. Dane kontaktowe Administratora Serwisu : Bartłomiej Caboń, cabon@wymiarmeble.pl; tel. +48 501 145 023

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora Serwisu oraz programy komputerowe prowadzące komunikację z Użytkownikiem administrowane przez Administratora Serwisu ( chatboty).

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z programów komputerowych służących do prowadzenia komunikacji (chatboty) i administrowanych przez Administratora Serwisu.

II. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

1.Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi polegającej na udostępnieniu treści zamieszczonych w Serwisie , komunikacji z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez Użytkowników Serwisu , a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO.

Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych Użytkowników do państw trzecich tj. poza EOG . Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych

2.Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych oraz okres przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) w celu identyfikacji Użytkownika, komunikacji z Użytkownikiem oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie . Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Użytkownik komunikujący się za pośrednictwem programów komputerowych typu chatbot ma możliwość skontaktowania się Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych poprzez funkcjonalności dostarczane przez chatbot. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne , jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.

W przypadku gdy Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem programów komputerowych do konwersacji z Użytkownikiem ( chatboty) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres dostępności tego programu do komunikacji dla Użytkowników.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b) w celu obsługi reklamacji

Użytkownik przy wykorzystaniu drogi elektronicznej lub w kontakcie bezpośrednim może zgłosić reklamację produktu / usługi. Wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami Użytkownika.

c) w celu uczestniczenia w konkursach

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursach organizowanych w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. tj. na podstawie zgody. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w konkursach organizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym okres przetwarzania Danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie wskazane będą w regulaminie danego konkursu akceptowanym każdorazowo przez Użytkownika przed zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie i przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie.

d) w celu dostosowania zawartości

Serwisu do preferencji Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem, optymalizacji korzystania z Serwisu, Użytkownika , w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w powyższym celu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenie Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis np. próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Administrator Danych osobowych realizuje powyższy cel stosując m.in. pliki cookies opisane szczegółowo w Rozdziale

II – Polityka cookies.

3.Odbiorcy Danych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora Danych Osobowych, Administratorowi Serwisu i jego upoważnionym pracownikom, spółce z grupy Administratora danych Osobowych ,która z uwagi na zakres swojej działalności pozostaje właściwa do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika Serwisu, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych systemów informatycznych oraz Serwisu w których dane osobowe Użytkowników są przetwarzane, agencjom marketingowym, reklamowym, domom mediowym współpracującym z Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych, Partnerom Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych oraz organom państwowym gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Ponadto w przypadku gdy Użytkownik za pośrednictwem Serwisu złożył reklamację dotyczącą produktów których producentem są spółki z grupy Administratora Danych Osobowych, Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do producentów reklamowanych produktów.

4. Prawa Użytkowników w zakresie Danych osobowych

1.Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

 • dostępu do treści swoich Danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych
 • prawo do żądania przeniesienia Danych osobowych.
 • prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2. Powyższe prawa Użytkownicy mogą zrealizować kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: cabon@wymiarmeble.pl

II. Polityka Cookies

Polityka cookies ma zastosowanie do stron internetowych których Administratorem jest Administrator Serwisu. Strony te korzystają z plików cookies. Korzystanie ze stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza, że pliki cookies umieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia.

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np.unikalny numer).

 2. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu

 4. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych, m.in. Partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. Lista Partnerów wraz z linkami do zasad określających zasady przetwarzania przez nich Danych osobowych znajduje się poniżej w pkt.12 .

 5. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 6. Strony internetowe administrowane przez Administratora Serwisu korzystają z plików cookies w celu: o dostosowywania zawartości i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. rozdzielczości przeglądarki, preferencji językowych, wielkości czcionki); o tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji (np. poprawa elementów strony wynikająca z błędów technicznych serwisu, poprawiania ścieżki Użytkownika, by jak najszybciej otrzymał pożądaną treść); o utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; o prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak też w celu uniknięcia wyświetlania reklam ponad normę jednemu Użytkownikowi; o realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownikom; o wykrywania botów i nadużyć w usługach (np. próby włamań do Serwisu).

 7. Z uwagi na czas życia cookies, Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików: o sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); o stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, Serwis stosuje ich następujące rodzaje: o niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; o służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania o wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; o funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; o reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; o statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 10. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: o zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; o zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; o określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; o blokowania lub usuwania cookies.

 11. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

 12. Wykaz Partnerów Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies stosowanych przez Partnera
 • https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
 • https://support.google.com/analytics/answer/7667196

III. Zmiana Polityki Prywatności Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.